KVKK (Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni)

KÜTAHYA ÖZEL DOSTLAR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYANI
(VELİLER İÇİN)

KÜTAHYA ÖZEL DOSTLAR EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında tarafıma ayrı bir belge ile takdim edilen Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde; Velisi bulunduğum öğrencinin ve şahsımın KVK Kanunu, Yönetmeliği ve Kurul Kararları ile koruma altında bulunan kişisel verilerimizin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından kanunen zorunlu tutulanlar, bir sözleşmenin ifası için kaydedilmesi zorunlu olanlar ve meşru menfaat gereği işlenenler dışında; Kimlik bilgileri, adres bilgileri ve iletişim bilgilerinden oluşan basit nitelikteki kişisel verilerimizin ve bunların dışında özel nitelikte kişisel verilerimiz olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanc, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerimiz ile çok özel nitelikte olan sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerimizden
1-Sendika ve dernek( yardımlaşma kurumu) üyeliğimizin şirketçe tarafımıza yapılacak üyelik indirimi sebebiyle kaydedilmesine;
2-Biyometrik (Ses ve Görüntü Kaydı) verilerimizin şirketçe KVK Kurumu’na yurtdışına veri aktarımı yapılmadığı taahhüt edilmesine rağmen, ana merkezleri yurtdışında olduğu için dolaylı da olsa yurtdışına aktarım yapılmakta olan facebook,twitter,instagram,youtube gibi sosyal medya adreslerinde ve WEB sitesinde , basılı reklam afiş ve broşürlerinde benim ve velisi bulunduğum öğrencinin görüntü ve ses kaydı ile ad-soyadımız ve okul/sınıf bilgilerimizin yer almasına ve buralarda herkese açık olarak paylaşılmasına,
3-Kurs sosyal faaliyetleri içinde değerlendirilen piknik,spor müsabakası, yılsonu gecesi, mezuniyet balosu gibi organizasyonlarda benim ve velisi bulunduğum öğrencinin görüntü ve ses kaydı ile adI soyadımız ve okul/sınıf bilgilerimizin yer almasına ve herkese açık olarak paylaşılmasına,
4-(Pandemi sürecinde yaşandığı gibi) eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla sanal eğitim modülünde canlı yayında kullanılabilmesine, Yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak ve şirket KVK komitesince belirlenen süre sonunda imha edilmesi kaydıyla, Şirket tarafından; şirket çalışanlarına, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde gizlik taahhüdü alınması şartıyla bağımsız denetim kişi ya da şirketlerine,terzi,matbaa ya da prodüksiyon şirketleri gibi tedarikçi firmalara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi-Reklam ve organizasyon Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aktarılabileceğini ve bu hususta her türlü şüpheden uzak olarak açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi ayrıca bu verdiğimiz açık rızadan tamamen ya da kısmen her zaman koşulsuz olarak geri dönebileceğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.

……/………./20….
Öğrenci Adı-Soyadı                                                                                            Veli Adı-Soyad