DOSTLAR EĞİTİM KURUMLARI - İLKOKUL

Dostlar İlkokulu olarak 21. yüzyıl becerilerini kazanmış; yaratıcı, eleştirel düşünen, iletişimi güçlü, iş birliği içinde çalışan, ilkeli, merak eden ve öğrenmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza bilgiyi tek düze vermek yerine onların bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerini sağlıyoruz. Amacımız; yaratıcı, özgüveni tam, ekip çalışmasına yatkın, ‘ben’ değil ‘biz’ diyebilen, araştıran, ufku açık, okumanın büyük bir keyfine erişmiş, yaşama değerler katması gerektiğini bilen bireyler yetiştiriyoruz. Öğrenciye, kendini geliştirme yolunda ödül ve cezanın gerekli olmadığına inanıyor ve her koşulda bunu anlatıyoruz. Rakamsal bir sonuç için değil öğrenmek için, özümsemek için çalışmanın önemini kavratıyoruz. Müziğin, görsel sanatların ve sporun uygulayıcıları ve rafine izleyicileri olmalarını sağlamak istiyoruz. Öğrenmenin keyfine varmış, güvenli bir ortamda sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarının karşılanacağını bilen, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmiş, mutlu öğrencilerle büyüyoruz.

ÖĞRENMEYE ODAKLANIYOR, BAŞARIYI ALKIŞLIYORUZ

PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK HİZMETLERİ

Kütahya Özel Dostlar İlkokulu Rehberlik Hizmetlerinin amacı; Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına katkı sağlamaktır.

Çağın getirdiği avantajları kendi gelişimine katkı sağlayabilecek yönde kullanabilen bireyler yetiştirirken evrensel değerlerin farkında olmaları da önemsenir. Tüm bu çalışmalar yapılırken; rehberlik hizmetlerinin bilimsel ilke ve yöntemlere dayanarak sürdürülen profesyonel bir yardım olduğu ilkesinden hareket edilir. Rehberlik hizmetleri bir süreç olarak değerlendirilir ve okul aile sistemi içinde ele alınır.

Öğrenciyi tüm alanlarıyla tanıyabilmek adına sınıf içi gözlem ve bireysel tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Kütahya Özel Dostlar İlkokulu PDR Biriminin hedefi, ihtiyaç duyulan alanlara yönelik bireysel destek planları ile öğrencilerin bir sonraki kademeye geçerken kendi gelişiminin en üst noktasına ulaştıklarından emin olmaktır.

Psikolojik Danışma Hizmetleri: Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak okul sürecinde ve günlük yaşamda yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Ortak ihtiyaçlar söz konusu ise “Grup ile Psikolojik Danışmanlık” uygulamaları da gerçekleştirmekteyiz.

Rehberlik Ders Saatleri: Her sınıf seviyesinde bilişsel, duygusal ve akademik anlamda öğrencilerimizi destekleyecek uygulamalar içeren rehberlik dersleri gerçekleştirmekteyiz. Yapılan rehberlik çalışmalarını velilerle paylaşmaktayız.

İzleme Hizmetleri: Sınıf ve branş öğretmenleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini takip etmekte ve rutin görüşmelerle veliye bilgi vermekteyiz.

Öğrencilerimize Yönelik Uygulanan Test ve Envanterler

Rehberlik derslerimizde ve bireysel görüşmelerimizde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri amaçlı ihtiyaca yönelik olarak test ve envanterler uygulamaktayız.
 • D2 Dikkat Test
 • Johari Penceresi Testi
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Moxo Dikkat Testi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Sosyometri
 • Kimdir Bu?

Rehberlik Birimi Çalışmaları

 • Öğrenci Tanıma/Takip Çalışmaları:
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Davranış Yönetimi
 • Karakter Eğitimi
 • Dikkat Becerileri Geliştirme Programı
 • Yaratıcı Düşünme Programı
 • Etkili Ebeveynlik Eğitimi
 • Dijital Ebeveynlik Eğitimi
 • Çocuklarda Kayıp ve Yas Süreci
 • Akran Zorbalığı Eğitimi
 • Çocuklarda Korku ve Kaygı Eğitimi
 • Öfke Kontrolü eğitimi
 • Ergenlik Dönemi Problemleri
 • Ders çalışma Yöntemleri
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Eğitimi

(P4C) Çocuklar ile Düşünme Eğitimi: Kütahya Özel Dostlar ilkokul Rehberlik Biriminde “P4C” programı uygulanmaktadır. Programın amacı, çocukların sorgulama süreçlerinin sonunda onlara üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasıdır. Çalışmalarımızın içeriğinde mantıksal akıl yürütme ve iletişim becerileri, eleştirel ve yaratıcı düşünme, duygusal zekâ, dinleme ve sosyal beceriler yer almaktadır. Program çocuklara;

• Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.
• Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.
• Farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir.
• Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmalarını amaçlar.
• Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
• Özenli ve bağlantılı düşünme becerilerini geliştirir.
• Farklı görüşlere eşit mesafede yaklaşabilmeyi kazandırır.
• Değerlerin anlamını fark etmelerini ve gelişmelerini sağlar.
• Çocukların doğal yetilerinin, hallerinin bozulmamasına özen gösterir.
• Çocukların doğal yetilerinin, hallerinin bozulmamasına özen gösterir.
• Birlikte düşünme ve işbirliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirir.
• Varsayımları belirleyebilme gibi üstün kabiliyetlerin kazanımını sağlar.
• Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.
• Özgüven gelişimini destekler, kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.
• Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.
• Soru sorma zekasının gelişimini destekler, argüman geliştirme becerisini geliştirir.
• Genellemelerden kaçınıp kavramsal ifadelerde tutarlılık sağlama becerisini kazandırır.

• Çocukların bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler.
• Kavramlar hakkında tanımlama, sınıflama, ayırt etme ve akıl yürütme becerilerini geliştirir.
• Kendini tanıma, evreni anlama, ahlak, toplumsal yaşam ve mantık konularında sorgulama yapma olanağını bulur.
• Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.
• Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.
• Çocuklarla Felsefe programları, öğrencilerin diğer derslerdeki başarılarını artırır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
• Mantıklı düşünmeyi geliştirirken akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisini kazandırır.
• Başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız olarak yaklaşmayı ve birlikte işbirliği içerisinde, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı sağlar.

İlkokul Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Oyun dersi oyun yoluyla öğrenme temellidir. İlkokul 1-2-3. sınıf derslerimizde dört farklı disiplin içeren öğretim programı uygulanmaktadır.

1-2-3. sınıf öğrencilerimize Jimnastik – Yaratıcı Ritim Eğitimi ve Dans, Koordinasyon Becerileri ve Eğitsel Oyun Çalışmaları içeren çalışma programı dörder haftalık dönüşümler halinde uygulanmaktadır. Beden Eğitimi ve Oyun dersi dışında 1. sınıf öğrencilerimize haftada 1 saat olmak üzere “Temel Jimnastik” dersi programı uygulanmaktadır.

4. Sınıf Öğrencileri; Alanında uzman eğitmenler ve öğretmenler tarafından üçer haftalık dönüşümler halinde öğretim programı içerisinde öğrencilerin yetenekli görüldükleri 10 farklı spor disiplininden;

Atletizm, Basketbol, Modern Dans, Futbol, Masa Tenisi, Voleybol vb. branşlardan bir tanesine yönlendirilirler ve bu branşta eğitim almaları sağlanır.

İlkokul Müzik

Dostlar Eğitim Kurumları Müzik dersinde, müzik yapma ve müzik kültürü konularında temel bilgilere sahip, müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düşünen, üreten, söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle kendini ifade edebilen, kendine güvenen, en az bir müzik aleti kullanan bireyler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir. Öğrencilerin müzik alanındaki yeteneklerinin ortaya çıkarılması, nitelikli müzik dinleyip özgün örnekler çalıp söyleyerek müziği yaşantılarına sokabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin okul içi ve dışında etkinliklerde sahne almaları; grup çalışmalarında birbirinden destek alarak takım ruhunu benimsemeleri; çeşitli etkinlikleri izleme ve kaliteli müzik dinlemeye yönlendirilerek estetik duygularının ve özgüvenlerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Müziğin insan hayatındaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak, müziğin türlerini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek, aynı zamanda çeşitli tür ve dalların da uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmak ders içi faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Nitelikli müzik dinleme alışkanlığını kazandırmak, korolar ve müzik grupları kurmak, kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak, kulak, ses ve çalgı eğitimi ile müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek de bölüm olarak diğer amaçlarımızdandır.

•Eğitimini aldığı çalgıya yönelik temel tutuş ve duruş tekniklerini doğru uygular.
•Eğitimini aldığı çalgı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
•Seviyesine uygun parçaları seslendirir.
•Sol ve Fa anahtarlarıyla yazılmış notaları isimlendirir.
•Kısa melodik ezgi kalıplarını tekrar eder.
•Çıkıcı-inici hareketi ayırt eder ve tanımlar.
•Şarkılardaki melodik ve ritmik kalıpları tanır.
•Dinlediği müziklerdeki dinamik değişikliklerini fark eder.
•Hız terimlerinden Andante, Moderato ve Allegro terimlerinin anlamlarını bilir.
•Ses değiştirici işaretleri (diyez, bemol, naturel) bilir.

•Farklı türde müzik eserleri dinler ve bunlarla ilgili düşüncelerini ifade eder.
•Öğrendiği hız, gürlük terimlerini seslendirdiği parça içinde doğru olarak uygular.
•Müzik tarihindeki dönemlerle ilgili kısa bilgileri kavrar.
•Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
•Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
•Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
•Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları tanır.
•Çalgı çalma süreci sayesinde, el-parmak-göz koordinasyonunu geliştirir.
•İnce kaslarını bilinçli ve doğru kullanma becerilerini geliştirir.
•Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.